#168

Ninja School Online

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 72

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ 2m12 2m10 4m9 2m8 , sói ngon ftbs 0000 , 9m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

130,000 ATM

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 72

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ 2m12 2m10 4m9 2m8 , sói ngon ftbs 0000 , 9m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: