#227

Ninja School Online

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 59

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ f8 1m5 1m7

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

120,000 ATM

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 59

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ f8 1m5 1m7

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: