#340

Ninja School Online

Server: Shuriken

Class: Đao

Level: 68

Chi tiết: Vũ khí +11 đồ 7m10 1m8 1m9 , sói lv100 ngon ftbs 0120

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

120,000 ATM

Server: Shuriken

Class: Đao

Level: 68

Chi Tiết: Vũ khí +11 đồ 7m10 1m8 1m9 , sói lv100 ngon ftbs 0120

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: