#347

Ninja School Online

Server: Tessen

Class: Quạt

Level: 99

Chi tiết: Vũ khí +14 đồ full 14 , gt tl6 , yy6 , siêu xe ftbx 4554 , 8stn 1skn , 118m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

650,000 ATM

Server: Tessen

Class: Quạt

Level: 99

Chi Tiết: Vũ khí +14 đồ full 14 , gt tl6 , yy6 , siêu xe ftbx 4554 , 8stn 1skn , 118m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: