#401

Ninja School Online

Server: Shuriken

Class: Đao

Level: 49

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ f12 , 7mtl - 5mtl6 - quần tl5 - nhẫn tl3 , sói ftbs 2666 , max sách , 3bpl 6bbh , 15m yên , set kháng f10

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

600,000 ATM

Server: Shuriken

Class: Đao

Level: 49

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ f12 , 7mtl - 5mtl6 - quần tl5 - nhẫn tl3 , sói ftbs 2666 , max sách , 3bpl 6bbh , 15m yên , set kháng f10

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: