#408

Ninja School Online

Server: Tessen

Class: Cung

Level: 110

Chi tiết: Vũ khí +14 đồ 3m14 f12 , 6mtl 666676 , yy6 , siêu xe 5s 2cm cst ftbs 2555 , 8stn 1skn, 200m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

700,000 ATM

Server: Tessen

Class: Cung

Level: 110

Chi Tiết: Vũ khí +14 đồ 3m14 f12 , 6mtl 666676 , yy6 , siêu xe 5s 2cm cst ftbs 2555 , 8stn 1skn, 200m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: