#410

Ninja School Online

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 97

Chi tiết: Vũ khí +15 đồ 4m14 f12 1m9 , vk tl4 - giày tl3 - bùa tl3 , yy5 , sói 5s ngon 2cm cst cx ftbs 6566 , 8stn , 12m yên - pt quạt 5x

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

700,000 ATM

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 97

Chi Tiết: Vũ khí +15 đồ 4m14 f12 1m9 , vk tl4 - giày tl3 - bùa tl3 , yy5 , sói 5s ngon 2cm cst cx ftbs 6566 , 8stn , 12m yên - pt quạt 5x

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: