#419

Ninja School Online

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 79

Chi tiết: Vũ khí +15 đồ 2m15 f14 2m12 , vk tl4 - găng tl6 - yy5 , sói lv100 2cm ftbs 4343 , 8snt , 6m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

650,000 ATM

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 79

Chi Tiết: Vũ khí +15 đồ 2m15 f14 2m12 , vk tl4 - găng tl6 - yy5 , sói lv100 2cm ftbs 4343 , 8snt , 6m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: