#420

Ninja School Online

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

Chi tiết: Vũ khí +14 đồ 6m14 1m15 2m13 1m12 , vk tl6 gt tl7 , yy8 , siêu xe 5s ftbs 2356 , 8stn 1skn , 60m yên , ép nhiều ngọc mcs , mắt 2 (hot) , phân thân kiếm 70 6m 12 full9-10

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

900,000 ATM

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

Chi Tiết: Vũ khí +14 đồ 6m14 1m15 2m13 1m12 , vk tl6 gt tl7 , yy8 , siêu xe 5s ftbs 2356 , 8stn 1skn , 60m yên , ép nhiều ngọc mcs , mắt 2 (hot) , phân thân kiếm 70 6m 12 full9-10

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: