#445

Ninja School Online

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 110

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ f12 , vk + gt tl6 , bùa tl5 , yy6 , siêu xe 2s lv100 ftbs 4665 , 8stn . có skill 10x

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

420,000 ATM

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 110

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ f12 , vk + gt tl6 , bùa tl5 , yy6 , siêu xe 2s lv100 ftbs 4665 , 8stn . có skill 10x

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: