#448

Ninja School Online

Server: Katana

Class: Đao

Level: 99

Chi tiết: Vũ khí +14 đồ 1m12 1m11 1m10 f8 , yy2 , sói 100 2cm nd mp 2tbs

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

320,000 ATM

Server: Katana

Class: Đao

Level: 99

Chi Tiết: Vũ khí +14 đồ 1m12 1m11 1m10 f8 , yy2 , sói 100 2cm nd mp 2tbs

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: