#454

Ninja School Online

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 82

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ f12 13 , 3mtl , vk gt tl5 , bội tl4. siêu xe lv100 ftbs 1231 , 8stn 1skn , 40m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

300,000 ATM

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 82

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ f12 13 , 3mtl , vk gt tl5 , bội tl4. siêu xe lv100 ftbs 1231 , 8stn 1skn , 40m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: