#455

Ninja School Online

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 70

Chi tiết: Vũ khí +15 đồ 8m15 2m14 , 9mtl , vk tl7 còn lại full tl6 , yy6 , ép nhiều ngọc max , siêu xe 5s 2cm tc mp ftbs 6666 , 8stn 2skn , rương còn 1 sói 5s 2cm cst cx

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

1,550,000 ATM

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 70

Chi Tiết: Vũ khí +15 đồ 8m15 2m14 , 9mtl , vk tl7 còn lại full tl6 , yy6 , ép nhiều ngọc max , siêu xe 5s 2cm tc mp ftbs 6666 , 8stn 2skn , rương còn 1 sói 5s 2cm cst cx

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: