#460

Ninja School Online

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 93

Chi tiết: Vũ khí +14 đồ 5m14 3m13 2m12 , 4mtl , vk tl4 - găng tl5 - giày tl2 - bùa tl2 , yy tl3 , siêu xe 5s 2cm né , ftbs 6666 , 83m yên - 8stn - còn 50 vé tặng lượng

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

650,000 ATM

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 93

Chi Tiết: Vũ khí +14 đồ 5m14 3m13 2m12 , 4mtl , vk tl4 - găng tl5 - giày tl2 - bùa tl2 , yy tl3 , siêu xe 5s 2cm né , ftbs 6666 , 83m yên - 8stn - còn 50 vé tặng lượng

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: