#461

Ninja School Online

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 64

Chi tiết: Vũ khí +14 đồ 4m14 f12 , hàng full tl 6 , vk tl9 , găng + bội tl7 , mắt 2 , sói 5s 2cm kp tc ftbs 6666 , 84m yên , max sách max bánh

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

620,000 ATM

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 64

Chi Tiết: Vũ khí +14 đồ 4m14 f12 , hàng full tl 6 , vk tl9 , găng + bội tl7 , mắt 2 , sói 5s 2cm kp tc ftbs 6666 , 84m yên , max sách max bánh

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: