#53

Ninja School Online

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 79

Chi tiết: Vũ khí +14 , đồ 1m14 1m12 f8 , có yy , siêu xe 2s lv100 ftbx 1121 , 4m6 yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

170,000 ATM

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 79

Chi Tiết: Vũ khí +14 , đồ 1m14 1m12 f8 , có yy , siêu xe 2s lv100 ftbx 1121 , 4m6 yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: