#649

Ninja School Online

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 60

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ 3m12 f8 , sói lv100 ngon ftbs , 6m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

100,000 ATM

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 60

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ 3m12 f8 , sói lv100 ngon ftbs , 6m yên

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: