#9

Ninja School Online

Server: Shuriken

Class: Kunai

Level: 60

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ full 89 - sói 2s lv100 chỉ số ngon tbs 14

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

100,000 ATM

Server: Shuriken

Class: Kunai

Level: 60

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ full 89 - sói 2s lv100 chỉ số ngon tbs 14

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: