#94

Ninja School Online

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 66

Chi tiết: Vũ khí +12 đồ 3m10 3m9 3m8 , sói lv100 chỉ số ngon 2tbs 22

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

100,000 ATM

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 66

Chi Tiết: Vũ khí +12 đồ 3m10 3m9 3m8 , sói lv100 chỉ số ngon 2tbs 22

Trạng thái: Tài khoản đăng kí thật có MCS 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: