Tất cả
4 món +12 ,sói 5sao
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
9 món +12 ,siêu xe 5sao
Cấp độ: 95
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
4 món +12 , rương 160tr yên
Cấp độ: 92
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
xác bị tách
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
8 món +14 ,2 món +16 ,sói 5sao n ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
4 món +14 ,6 món +12 ,siêu xe 5s ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
vũ khí +14 ,sét +12 ,max sách , ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
vũ khí +14 , sét +12 ,rương 30 ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
sét +14 ,8 sách ,11 bánh, mắt ...
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,650,000đ
vũ khí +14 ,9 món +15 ,9 sách , ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,300,000đ
4 món +12 ,găng tl ngon ,sói ngo ...
Cấp độ: 60
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
sét +14 ,max sách ,max bánh ,só ...
Cấp độ: 100
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,350,000đ
8 món +14 ,2 món +12 ,mắt 4 ,ma ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
vũ khí +15 ,8 món +14 ,1 món +1 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
8 món +12 ,2 món +14 ,max sách , ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv80 vk12 10 bánh bh xe máy ...
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
kiem 59 sv4
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
mắt 3 vk14 còn 109m yên
Cấp độ: 50
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
tieu 76 sv1
Cấp độ: 76
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
kiem 70 sv5 sói tl3432 8stn
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ