Tất cả
vk10 full8 , 4m yên
Cấp độ: 40
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
vk12 1m11 full8910 , sói ftbs 0110 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
vk13 full12 ( vk tl5, nhẫn tl4 , ...
Cấp độ: 90
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
vk12 full89 , max sách , sói ftbs ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
vk12 2m12 full8910, 5 sách, sói f ...
Cấp độ: 66
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
vk12 2m12 full89 , yy4, Sx lv100 ft ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
vk12 5m12 full8 , yy4 , max sách ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
230,000đ
vk12 2m12 full10 , yy0 , sói 2tbs, ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
vk11 4m8 full11 , 3m8 yên
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
vk12 3m12 full89 , 1 sách , sói 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
vk12 2m12 full89 , soi 3s ftbs
Cấp độ: 68
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ