Tất cả
vk8 full678 ,16m yên
Cấp độ: 75
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
vk11 full9 , 13m yên
Cấp độ: 69
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
vk12 4m12 full10 , 2 sách , sói f ...
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
vk12 5m12 ( vk , bùa tl5 , giày , ...
Cấp độ: 82
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
vk14 full14 ( vk tl6, bội tl6 , g ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
Vk12 full12 ( vk, bùa, giày , gă ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
vk11 1m12 full89 , sói ftbs , 6m y ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
vk12 tl5 găng tl4 full8910 , mắt ...
Cấp độ: 66
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
vk12 2m12 full910 , 5m yên
Cấp độ: 60
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ